நிலை 2 - பாடத்திட்டம்

Nilai 2 - Syllabus


Course Detail


நிலை 2 குறிப்புகள்

 

வயது வரம்பு:

 குறைந்த பட்சம் 6 வயது.

 

தகுதி:

அ த க நிலை 1 முடித்திருக்க வேண்டும் அல்லது ஏற்கனவே உயிர், மெய் எழுத்துக்கள் படிக்க,

எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

 

நோக்கம்:

» தமிழ் எழுத்துக்களில் எ வரிசை உயிர்மெய் எழுத்துகள் வரை பயிற்றுவித்தல்.


» பெயர்ச்சொற்கள் மட்டுமன்றி, வினைச்சொற்களையும், அவற்றின் மூலம் உருவான எளிதான

 சொற்றொடர்களையும் பயிலுதல்.


» ஒவ்வொரு பாடத்திலும் திருக்குறள், ஆத்திசூடி, கதைகள், பழமொழிகள் மற்றும் பாடல்கள்

 கற்றறிதல்.

 

மொழித்திறன்:

 • » தமிழ் எழுத்துகள் இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, முதல் பகுதியானது நிலை இரண்டிலும்,     
 •  இரண்டாம் பகுதியின் எழுத்துகள் நிலை மூன்றிலும் பயிற்றுவித்தல்.

 • » , ப, ம, ய என எழுதுவதற்கு எளிதான எழுத்துகளில் ஆரம்பித்து படிப்படியாக மற்ற எழுத்துகளும்
 •   இந்த நிலையில் பயிலுதல்.

 • » உயிரெழுத்துகளைத் தவிர, அ & ஆ வரிசை உயிர்மெய் எழுத்துகள், இ & ஈ வரிசை உயிர்மெய்
 •   எழுத்துகள், உ & ஊ வரிசை உயிர்மெய் எழுத்துகள் மற்றும் எ வரிசை உயிர்மெய் எழுத்துகளை
 •   அறிதல், எழுதுதல்.

 • » ஒவ்வொரு பாடத்திலும் இந்த எழுத்துகளால் ஆன எளிய பெயர்ச்சொற்கள் படங்களுடனும்,
 •   வினைச்சொற்களும், அவற்றால் உருவான சிறு சிறு சொற்றொடர்களும் பயிலுதல்.

 • » குறைந்தபட்சம் இருநூற்று ஐம்பது சொற்களையாவது அறிதல், ஆங்கிலத்தில் மொழிப்பெயர்த்தல்.

Course Lesson Plan

 

தமிழ் மொழி அறிமுக நிலை - உயிர்மெய் எழுத்துக்கள்.

 • படித்தல்/அடையாளம் காட்டுதல் . உதாரணங்களுடன் உச்சரித்தல்.

 • எழுத்துப்பயிற்சி.

 • சிறிய கதைகள் / பாடல்கள், விலங்குகள், பறவைகள், குழுவாக விளையாடுதல்.

 • ஆத்திச்சூடி/ திருக்குறள் / பழமொழி

 • வயது: 4.5 வயதுக்கு மேல் / 6 வயதுக்கு மிகாதவர்களுக்கான நிலை இது.

 • இந்த நிலை முடிவில் உயிர் மெய் எழுத்துக்களுடனான சில கதைகள், பாடல்களுடன்,  சுமார் 200 தமிழ் வார்த்தைகளாவது தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

பாடங்கள்:

 • பாடம் 1. ட, ட், ப, ப், ம, ம், ச, ச்

 • பாடம் 2. க, க், த, த், ந, ந், வ, வ்

 • பாடம் 3. ய, ய், ர, ர், ல, ல், ன, ன்

 • பாடம் 4. ண, ண், ள், ள, ழ், ழ, ங், ங

 • பாடம் 5. ஞ, ஞ், ற, ற், அ, ஆ

 • பாடம் 6. இ, ஈ, உ, ஊ, எ

 • பாடம் 7. ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ, ஃ

 • பாடம் 8. கா, சா, டா, தா, பா, றா

 • பாடம் 9. யா, ரா, லா, வா, ழா, ளா

 • பாடம் 10. ஙா, ஞா, ணா, நா, மா, னா

 • பாடம் 11. கி, சி, டி, தி, பி, றி

 • பாடம் 12. யி, ரி, லி, வி, ழி, ளி

 • பாடம் 13. ஙி, ஞி, ணி, நி, மி, னி

 • பாடம் 14. கீ, சீ, டீ, தீ, பீ, றீ

 • பாடம் 15. யீ, ரீ, லீ, வீ, ழீ, ளீ

 • பாடம் 16. ஙீ, ஞீ, ணீ, நீ, மீ, னீ

 • பாடம் 17. கு, சு, டு, து, பு, று

 • பாடம் 18. யு, ரு, லு, வு, ழு, ளு

 • பாடம் 19. ஙு, ஞு, ணு, நு, மு, னு

 • பாடம் 20. கூ, சூ, டூ, தூ, பூ, றூ

 • பாடம் 21. யூ, ரூ,லூ, வூ, ழூ, ளூ

 • பாடம் 22. ஙூ, ஞூ, ணூ, நூ,மூ, னூ

 • பாடம் 23. கெ, செ, டெ, தெ, பெ, றெ

 • பாடம் 24. யெ, ரெ, லெ, வெ, ழெ, ளெ

 • பாடம் 25. ஙெ, ஞெ, ணெ, நெ, மெ, னெCourse Handbook

<<coming soon..>>Book Details

Concept and content summary in classroom text book and HW book
<<coming soon..>>

Text Book Cover Image - Click here

 

Nilai 2 Text Book

 

Homework Book Cover Image - Click here

Nilai 2 HW Book 

 


Evaluation Process

- Objectives for evaluations
- ATA Trimester evaluation process
- ATA Gradebook and breakup of semester evaluation, attendance, HW grading & other skills tracked
- ATA SURWEP - Speak Understand Read Write Evaluation Process
- External evaluations - completing Nilai3 will be eligible to clear TVA Basic Level Exam
- Nilai4&5 - UPenn Basic Level exam
- Nilai6 - UPenn Intermediate exam
- Nilai7 - UPenn Advanced and full exam
- ACTFL exams


Feedback & Improvement

 

Feedback - Click here


Continuous Improvement Process

<<coming soon..>>


References & Additional Info

- TVA - www.tamilvu.org
- UPenn Language center - http://www.thetamillanguage.com/
- TN Govt books - http://www.textbooksonline.tn.nic.in/Std1.htm
- Pollachi Nasan Ayya - www.thamizham.net - http://win.tamilnool.net/agarathi/index.htm
- Online Dictionaries - http://win.tamilnool.net/agarathi/index.htm
- www.tamildict.com