அ.த.க. பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு பயன்படும் வகையில், கீழ்கண்ட தலைப்புகளில் உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யலாம்.

  • பாடத்திட்டம் பற்றிய பின்னூட்டம்
  • இந்நிலையில் தாங்கள் பயன்படுத்தும், மற்ற பள்ளிகளும் பயன்படுத்தக்கூடிய, சில சிறப்பு அம்சங்கள் (கதைகள், பாட்டுக்கள்…)